Florin Ion Pogonaru

Florin Ion Pogonaru

1975, Facultatea de Relatii Economice Internationale

Din punct de vedere al mediului de afaceri este nevoie de o asemenea organizatie de referinta, o organizatie care sa dea un gir de profesionalism si care sa contribuie la brand-ul individului. Trebuie sa ne sprijinim unul pe altul asa cum fac absolventii foarte multor universitati din lume.

Conducerea Alumni ASE

Structurile de conducere ale Asociatiei sunt: adunarea generala, consiliul director si comisia de cenzori. Adunarea generala este organul de conducere al Asociatiei, alcatuit din totalitatea membrilor sai. Consiliul director este format din 9 membri si asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii generale. Consiliul Director are urmatoarea componenta nominala:

 • presedinte: Mugur Isarescu;
 • vicepresedinte: Nicolae Istudor;
 • vicepresedinte: Mugur Tolici;
 • vicepresedinte: Bogdan Ursuleanu;
 • secretar general: Radu Petrariu;
 • trezorier: Gabriel Radu;
 • membru: Costin Ciora;
 • membru: Georgiana Cretan;
 • membru: Anca Gherman.

 Controlul financiar-contabil al Asociatiei este asigurat de catre o comisie de cenzori formata din trei membri alesi de Adunarea generala  pe o perioada de doi ani, dintre membrii asociatiei. Comisia de cenzori are urmatoarea componenta nominala:

 • presedinte, expert contabil: Mirela Paunescu;
 • membru: Florina Adriana Popa;
 • membru: Cosmina Ileana Pitulice.

Adunarea generala

Adunarea generala este organul de conducere a Asociatiei, alcatuit din totalitatea membrilor ordinari. Adunarea generala se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control permanent asupra organelor Asociatiei. Adunarea generala se convoaca de catre presedintele Asociatiei sau de secretarul general si poate avea caracter ordinar sau extraordinar. Adunarea generala ordinara se convoaca o data pe an. Convocarea Adunarii generale ordinare trebuie sa fie insotita de ordinea de zi propusa pentru sedinta si trebuie facuta in scris la avizierele asociatiei si la un ziar de larga circulatie cu cel putin 30 zile inainte de data fixata. Locul de desfasurare pentru Adunarea generala poate fi doar pe teritoriul Romaniei si se stabileste cu cel putin 30 zile inaintea sedintei.

Materialele supuse dezbaterii se pun la dispozitia membrilor cu cel putin 15 zile inaintea sedintei. Adunarea generala extraordinara va avea loc ori de cate ori este necesar si se convoaca la cererea Consiliului Director sau la cererea a cel putin 1/3 din numarul membrilor Asociatiei. Pentru acesta, ordinea de zi, locul si problemele supuse dezbaterii se aduc la cunostinta membrilor cu cel putin 5 zile inaintea sedintei.

Adunarea generala este legal constituita daca intruneste cel putin jumatate plus unu din membrii Asociatiei. In cazul in care Adunarea generala nu este legal constituita se va face o noua convocare la o data ulterioara, care nu va fi mai devreme de 7 zile si nici mai tarziu de 30 de zile calculate de la data la care s-a facut prima convocare. Aceasta se va preciza in convocatorul pentru prima adunare. Data, ordinea de zi si locul pentru a doua convocare se anunta cu cel putin 5 zile inainte de sedinta. La aceasta convocare, Adunarea generala se considera legal constituita, indiferent de numarul de participanti. In cazul in care numarul mare al membrilor sau alte considerente fac dificila organizarea intrunirii Adunarii generale, la propunerea Consiliului director se vor adopta in conditiile legii, alte forme care sa permita adoptarea democratica a deciziilor in spiritul prezentului statut: votul pe sectii si filiale, intrunirea delegatilor mandatati, votul prin corespondenta postala sau electronica.

Hotararile Adunarii generale se iau cu majoritate de jumatate plus unu din numarul membrilor prezenti. In caz de egalitate de voturi, votul presedintelui Asociatiei este hotarator. Un membru cu drept de vot poate sa primeasca imputernicire scrisa de la un membru absent, cu conditia ca presedintele sa fie instiintat despre aceasta, inaintea sedintei Adunarii generale. Adunarea generala este condusa de catre Presedinte sau de catre unul dintre vicepresedinti, mandatat de catre presedinte. Cand cei insarcinati cu convocarea, sau inlocuitorii lor, nu mai au calitatea, sunt absenti sau impiedicati de a o convoca, precum si in cazul cand, desi avand calitatea, refuza de a o convoca, Adunarea generala va fi convocata si condusa de cel mai in varsta membru fondator care accepta acest lucru.

Adunarea generala are urmatoarele competente:

 1. aprobarea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;
 2. aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a situatiilor financiare anuale;
 3. alegerea si revocarea membrilor consiliului director;
 4. alegerea si revocarea comisiei de cenzori;
 5. aprobarea raportului de activitate al Consiliului director si al comisiei de cenzori;
 6. aprobarea programului de activitati;
 7. aprobarea modificarii actului constitutiv si/sau a statutului;
 8. aprobarea infiintarii de filiale si sucursale;
 9. aprobarea mutarii sediului Asociatiei, afilierea la alte organizatii, fundatii si asociatii in conformitate cu scopul Asociatiei si legislatia romana in vigoare;
 10. aprobarea modificarii obiectului de activitate in conformitate cu scopul Asociatiei si legislatia romana in vigoare;
 11. aprobarea politicii privind cotizatiile;
 12. aprobarea politicii de acordare a distinctiilor;
 13. confirma primirea de noi membrii;
 14. aprobarea excluderii de membri ai Asociatiei la propunerea Consiliului director;
 15. aprobarea regulamentelor interne de functionare;
 16. aprobarea salariilor personalului angajat si indemnizatiilor colaboratorilor;
 17. aprobarea dizolvarii si lichidarii asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
 18. aprobarea dezvoltarii de alte activitati prevazute de lege si in conditiile legii.

Deciziile pentru: numirea Consiliului director si a cenzorilor, modificarea statutului, modificarea actului constitutiv, dizolvarea si lichidarea asociatiei se vor adopta cu 2/3 din numarul total al membrilor ordinari.  

Asociatul care, intr-o anumita problema supusa hotararii Adunarii generale, este interesat personal sau prin sotul sau, ascendentii sau descendentii sai, rudele in linie colaterala sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot. Asociatul care incalca dispozitiile de mai sus este raspunzator de daunele cauzate asociatiei daca fara votul sau nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.

Hotararile luate de Adunarea generala, in limitele legii, ale actului constitutiv si/sau ale statutului sunt obligatorii si pentru asociatii care nu au luat parte la Adunarea generala sau care au votat impotriva. Hotararile Adunarii generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozitiilor cuprinse in statut, pot fi atacate in justitie de catre oricare dintre asociatii care nu au luat parte la Adunarea Generala sau care au votat impotriva si au cerut sa se consemneze aceasta in procesul-verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data cand au luat cunostinta despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz.

Consiliul director

Consiliul director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii generale. Consiliul director este format din 9 membri. In exercitarea competentei sale, Consiliul Director:

 1. incheie acte juridice in numele si pe seama Asociatiei;
 2. aproba organigrama si politica de personal ale Asociatiei;
 3. convoaca Adunarea Generala;
 4. propune primirea de noi membri, dupa verificarea regularitatii conditiilor de inscriere; in cazuri intemeiate inainteaza cererea spre analiza Adunarii generale;
 5. propune Adunarii generale excluderea de membri;
 6. propune Adunarii generale procedura si termenele de incasare a cotizatiilor;
 7. propune Adunarii generale excluderea membrilor care nu au achitat cotizatia pe un termen mai mare de un an calendaristic;
 8. angajeaza personalul necesar desfasurarii activitatii specifice Asociatiei, in limitele impuse de bugetul aprobat;
 9. aproba acordarea calitatii de membru de onoare;
 10. prezinta Adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, situatiile financiare anuale, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor Asociatiei;
 11. orice alte atributii stabilite de Adunarea generala;
 12. elaboreaza regulamentul intern de functionare.

Consiliul Director este compus din: un presedinte, trei vicepresedinti, un secretar general, un trezorier si trei membri. Membrii Consiliului director se desemneaza de catre Adunarea generala numai prin votul membrilor fondatori, nominal pe fiecare functie, pe o perioada de doi ani. Mandatul este reinoibil. In cazul in care se constata, ca oricare din membrii Consiliului director nu-si indeplineste atributiile, nedepunand eforturile necesare pentru realizarea scopurilor Asociatiei, prin hotararea Adunarii generale convocate in acest sens va hotari inlocuirea acestuia inaintea expirarii mandatului de doi ani. Aceeasi procedura se va aplica si in cazul in care, din motive obiective un membru al Consiliului director va trebui sa fie inlocuit (deces, stare precara de sanatate etc.).

Consiliul director se intruneste cel putin o data pe luna si ori de cate ori este nevoie. Consiliul director se convoaca de catre presedintele Asociatiei, iar in lipsa acestuia de catre secretarul general. Pentru buna desfasurare a activitatilor Consiliului, acesta poate constitui comisii de lucru permanente sau temporare, in functie de necesitati. Consiliul director este legal constituit in prezenta a cel putin 5 membri si hotararile se adopta cu majoritatea celor prezenti. In caz de egalitate de voturi, votul presedintelui este hotarator. In caz de vacanta sau indisponibilitate a unuia sau mai multor membri ai Consiliului, ceilalti membri decid daca pot prelua atributiile acestuia sau convoaca Adunarea generala in scopul completarii consiliului.

Presedintele

Presedintele:

 1. are conducerea generala a Asociatiei;
 2. prezideaza toate reuniunile Adunarii generale si ale Consiliului director;
 3. raspunde in fata Adunarii generale si a Consiliului director;
 4. reprezinta Asociatia in relatiile cu tertii.

Presedintele poate delega o parte din responsabilitatea sa altor membri ai Consiliului Director. El este ales pe o perioada de patru ani si nu poate avea mai mult de doua mandate consecutive. In cazul indisponibilitatii presedintelui, unul dintre vicepresedinti desemnat de catre presedinte ii tine locul.

Secretarul general

Secretarul general:

 1. realizeaza conducerea operativa curenta a asociatiei;
 2. reprezinta asociatia in relatiile cu autoritatile centrale si locale;
 3. incheie contractele de munca si de colaborare in numele asociatiei;
 4. dispune de semnatura in banca;
 5. convoaca Adunarea Generala;
 6. organizeaza executarea hotararilor Adunarii Generale;
 7. organizeaza activitatile Consiliului Director;
 8. pastreaza si utilizeaza stampila asociatiei;
 9. elaboreaza bugetul propriu de venituri si cheltuieli.

 Inscrie-te in
ALUMNI ASE

Autentificare

E-mail
Parola
Recuperare parola

Cautare colegi

Stiri

Acum 67 luni:

Rata anuala a inflatiei a coborat la nivelul de 2,4 la suta in luna martie 2012 de la 2,6 la suta in luna [...] Toate stirile...