Image

Despre ASE

Academia de Studii Economice din București a fost înfiinţată prin Decret Regal, la 6 aprilie 1913 ,sub denumirea Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale (AISCI). Imaginea prezintă un moment încărcat de emoție, ce a adunat absolvenți de seamă dar și profesori din anul 1920, precum reputatul Virgil Madgearu, pentru a imortaliza finalizarea studiilor.

Comunitate

Comunitatea de Alumni ASE București se remarcă prin dimensiunea numerică și prin forța sa, având capacitatea de a integra în relații și parteneriate constructive universitatea, cu cele 12 facultăți, cadrele didactice precum și studenții.

Prestigiu

Academia de Studii Economice din București, fondată prin Decret Regal în 1913, a dobândit în cei peste 100 de ani de existență un prestigiu național și internațional, devenind cea mai importantă instituție de învățământ superior economic din țară și una dintre cele mai cunoscute universități economice din Sud-Estul Europei.

Profesionalism

Absolvenții ASE București s-au afirmat, de-a lungul timpului, ca profesioniști de seamă, devenind antreprenori și manageri de renume, membri ai unor structuri administrative private și publice, parlamentare, guvernamentale și diplomatice, profesori și cercetători în universități prestigioase din lume, membri ai Academiei Române și ai altor foruri științifice din țară și străinătate.

Implicare

O valoare fundamentală a universității și a comunității Alumni este implicarea în societate, atât prin identificarea problemelor cu care se confruntă companiile, economia națională și mondială și oferirea de soluții practice și fundamentate științific pentru rezolvarea acestora, cât și prin susținerea inițiativelor comunității, sprijinirea studenților în desăvârșirea studiilor și debutul în carieră precum și prin suportul oferit celor aflați în dificultate.

Istoric

În anul 1920 a fost înființată Asociația Licențiaților Academiei de Studii Comerciale și Industriale (ALACI), predecesoarea organizației Alumni ASE de astăzi. Era o organizație puternică care își propusese să strângă legăturile de solidaritate între licentiații academiei și să apere interesele generale ale membrilor săi. În 1921 devine și "persoană morală" (adică juridică). În următorii ani dupa înființare și-a constituit filiale în cele mai importante centre din țară. Ultima cerere de înregistrare a fost în 1946 adresată de asociația Prahova Economică. Pe toată durata existenței sale ALACI și publicațiile ei au avut un rol activ în promovarea profesiei de economist și susținerea intereselor economiștilor.

Începând cu anul 2007, Asociaţia Alumni ASE acceptă provocarea de a relua cu succes activitatea. Scopul principal al organizaţiei este acela de a contribui la realizarea și consolidarea relațiilor dintre absolvenții ASE din toate promoțiile și de la toate formele de învățământ și de a promova relațiile de colaborare între ASE și absolvenții săi. În plus, activitatea Asociației vizează promovarea relaţiilor de colaborare între universitate şi absolvenţii săi, îmbunătăţirea continuă a sistemului de învăţământ şi adaptarea cât mai rapidă a pregătirii economiştilor la cerinţele pieţei, promovarea imaginii ASE Bucureşti şi a absolvenţilor acesteia şi nu în ultimul rând, promovarea cercetării ştiinţifice şi sprijinirea, în acest sens, a activităţilor absolvenţilor.

Consiliul Director

Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. Consiliul Director este format din 9 membri. În exercitarea competenței sale, Consiliul Director:

 • - încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației;
 • - aprobă organigrama și politica de personal ale Asociației;
 • - convoacă Adunarea Generală;
 • - propune primirea de noi membri, dup verificarea regularității condițiilor de înscriere; în cazuri întemeiate înaintează cererea spre analiza Adunării Generale;
 • - propune Adunării generale excluderea de membri;
 • - propune Adunării generale procedura și termenele de încasare a cotizațiilor;
 • - propune Adunării generale excluderea membrilor care nu au achitat cotizația pe un termen mai mare de un an calendaristic;
 • - angajează personalul necesar desfașurării activitatii specifice Asociației, în limitele impuse de bugetul aprobat;
 • - aprobă acordarea calității de membru de onoare;
 • - prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, situațiile financiare anuale, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor Asociației;
 • - orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală;
 • - elaborează regulamentul intern de funcționare.

Consiliul Director este compus din: un președinte, trei vicepreședinți, un secretar general, un trezorier și trei membri. Membrii Consiliului Director se desemnează de către Adunarea Generală numai prin votul membrilor fondatori, nominal pe fiecare funcție, pe o perioadă de doi ani. Mandatul este reînnoibil. În cazul in care se constată, că oricare din membrii Consiliului director nu-și îndeplinește atribuțiile, nedepunând eforturile necesare pentru realizarea scopurilor Asociației, prin hotărârea Adunării generale convocate în acest sens va hotărâ inlocuirea acestuia înaintea expirării mandatului de doi ani. Aceeași procedură se va aplica și în cazul în care, din motive obiective un membru al Consiliului director va trebui să fie inlocuit (deces, stare precară de sănătate etc.).

Consiliul Director se întruneste cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori este nevoie. Consiliul director se convoacă de către președintele Asociației, iar în lipsa acestuia de către secretarul general. Pentru buna desfășurare a activităților Consiliului, acesta poate constitui comisii de lucru permanente sau temporare, în funcție de necesități. Consiliul Director este legal constituit în prezența a cel puțin 5 membri și hotărârile se adoptă cu majoritatea celor prezenți. În caz de egalitate de voturi, votul președintelui este hotărâtor. În caz de vacanță sau indisponibilitate a unuia sau mai multor membri ai Consiliului, ceilalți membri decid dacă pot prelua atribuțiile acestuia sau convoacă Adunarea Generală în scopul completării consiliului.

Consiliul Director 2017-Prezent

Image

Preşedinte

Sergiu MANEA

Image

Vicepreședinte

Prof. univ. dr. Leonardo BADEA

Image

Vicepreședinte

Prof. univ. dr. Dorel PARASCHIV

Image

Vicepreședinte

Ionuț SIMION

Image

Secretar General

Conf. univ. dr. Ioan-Radu PETRARIU

Image

Trezorier

Conf. univ. dr. Gabriel RADU

Image

Membru

Mihaela BÎTU

Image

Membru

Lect. univ. dr. Roxana CLODNIȚCHI

Image

Membru

Conf. univ. dr. Ramona Iulia DIEACONESCU

Membrii Fondatori Alumni ASE

La fondarea Asociației Alumni ASE au participat 48 de membri, din care o persoana juridică și 47 de persoane fizice.

Persoane Juridice

Nr.
Denumirea insitituției
Reprezentată în prezent de
1
Academia de Studii Economice din București
Rector,
Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR

Persoane Fizice

Nr.
Nume
Prenume
Promotia
Facultatea
1
Alexandru
Cosmin
1994
Economie Generală
2
Anghel
Laurențiu Dan
1986
Comerț
3
Bălan
Carmen
1987
Comerț
4
Burcea
Alin
1987
Comerț
5
Cătăneț
Dan Nicolae
2002
Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori
6
Crișan-Hăbean
Doina
1981
Finanțe - Contabilitate
7
Dardac
Nicolae
1969
Finanțe
8
Dumitrescu
Dan Gabriel
2003
Management
9
Georgescu
Florin
1976
Finanțe - Contabilitate
10
Isărescu
Mugur
1971
Comerț Exterior
11
Istudor
Nicolae
1993
Economia Producției Agricole și Alimentare
12
Kertesz
Sorin Alexandru
2000
Relații Economice Internaționale
13
Korka
Mihai
1969
Comerț
14
Lefter
Viorel
1972
Economia Industriei
15
Manole
Victor
1970
Economie Generală
16
Mărășoiu
Paul George
1987
Comerț
17
Miron
Dumitru
1981
Comerț
18
Mitruț
Constantin
1976
Cibernetică și Statistică Economică
19
Moșteanu
Tatiana
1969
Finanțe și Credit
20
Năstase
Pavel
1975
Calcul și Cibernetică Economică
21
Negrițoiu
Mișu
1973
Comerț Exterior
22
Nicolescu
Ovidiu
1966
Economie Generală
23
Olteanu
Valerică
1973
Economia Comerțului Interior
24
Orzan
Gheorghe
1975
Calcul și Cibernetică Economică
25
Pascariu
Dan Corneliu
1973
Comerț Exterior
26
Petrescu
Vasile Viorel
1962
Comerț
27
Plumb
Ion
1972
Economia Producției
28
Pop
Nicolae Tiberiu
1970
Comerț
29
Popa
Gabriela
1991
Management
30
Popa
Marian
1979
Comerț
31
Popescu
Constantin
1968
Economie Generală
32
Profiroiu
Marius Constantin
1993
Management
33
Radu
Gabriel
2001
Contabilitate și Informatică de Gestiune
34
Roșca
Ion
1972
Calcul Economic și Cibernetică Economică
35
Stancu
Ion
1973
Contabilitate
36
Stănciulescu
Gabriela Cecilia Julieta
1971
Comerț
37
Tasnadi
Alexandru
1974
Calcul Economic și Cibernetică Economica
38
Ursuleanu
Bogdan Gabriel
2006
Contabilitate și Informatică de Gestiune
39
Dijmărescu
Eugen
1971
Relații Economice Internaționale
40
Nagy
Agnes
Planificare si Cibernetică Economică
41
Pogonaru
Florin-Ion
1975
Relații Economice Internaționale
42
Pop
Napoleon
1967
Comerț Exterior
43
Stoenescu
Virgiliu Jorj
1969
Comerț
44
Tolici
Mugur Dragoș
1993
Finanțe, Bănci și Contabilitate
45
Vegheș
Călin Petrica
1995
Comerț
46
Zaharia
Răzvan
1988
Comerț
47
Zaharie
Dorin
1971
Contabilitate